CÁC CHUYÊN MỤC / Văn bản Giáo dục
Văn bản Nhà nước, Bộ GD&ĐT
THÔNG TƯ 06/2019/TT-BGDĐT: Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
BỘ ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 CÔNG BỐ NGÀY 07/5/2020
Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học ḱ II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT
Tăng cường giải pháp pḥng, chống bạo lực học đường và thực hiện Quy tắc ứng xử trong trường học
Hướng dẫn danh sách máy tính bỏ túi được đem vào pḥng thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT QG...
Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy, ...
09 Luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, khóa XIV
Bộ GD&ĐT thông tin về tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
Về việc mở lớp cấp chứng chỉ Quản lư giáo dục theo Quyết định 382/QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD & ĐT
Hướng dẫn kinh phí kỳ thi THPTQG và thu giá dịch vụ tuyển sinh ĐH hệ chính qui, CĐ-TC nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui 2018
Thông tư 04/2018 sửa đổi một số điều của Qui chế thi THPTQG và xét công nhận Tốt nghiệp THPT
Thông tư 07/2018 Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Thông tư 04/2017 ban hành Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT
Thông tư 05/2017/TT-BGD&ĐT ban hành Qui chế tuyển sinh ĐH hệ chính qui; tuyển sinh CĐ đào tạo nhóm ngành giáo viên hệ chính qui
Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện công tác tâm lư cho học sinh trong trường phổ thông
Chương tŕnh bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 1
Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
Hướng dẫn cơ chế tài chính kỳ thi THPT QG và xét tuyển Đại học, Cao đẳng nhóm ngành đạo tạo giáo viên năm 2017 chính quí
Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục
Hướng dẫn triển khai, thực hiện Qui tắc ứng xử trong năm Kỷ cương hành chính 2017
Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân
Phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017
Nghị định 27/2015/NĐ-CP Qui định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Công văn 3332/BGD&ĐT-TĐKT về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGUT lần thứ 14 năm 2017
Thông tư 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 qui định mă số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT
CV 3502/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/7/2016
Thông tư số 08/2016 của Bộ GDĐT quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
THÔNG TƯ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui năm 2016
THÔNG TƯ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia
Công văn số 525/BGD-KTKĐCLGD về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ THÀNH PHỐ VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
QUY CHẾ Thi trung học phổ thông quốc gia (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
QUY CHẾ Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Dự thảo Qui chế tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
Dự thảo Qui chế tuyển sinh đại học, cao đảng hệ chính qui
Điều chỉnh, bổ sung miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2015
Công văn 5633/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc miễn thi môn ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT năm 2015
Quyết định phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015
Dự thảo tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia
Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Thông tư 14/2012/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Danh sách máy tính cầm tay được đem vào pḥng thi
Thông tư 29/2009/TT-BGD&ĐT ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ( ban hành bởi Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT)
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đối với môn Ngữ văn
Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT
Thông tư 09/2014/TT-BGD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Tốt nghiệp THPT
Thông tư 06/2014/TT-BGD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy
Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy tŕnh, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Dự thảo một số điều chỉnh phương án thi và công nhận tốt nghiệp THPT trong những năm trước mắt
Qui định về việc dạy thêm, học thêm ( ban hành bởi TT17/2012/TT-BGDĐT)
Qui chế tuyển sinh THCS và THPT ( ban hành bởi TT02/2012/BGD&ĐT)
Qui chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT ( ban hành bởi Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT )
Điều lệ trường THPT,THCS,nhiều cấp học ( ban hành bởi Thông tư 12.2011)
Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện
Qui định về chế độ làm việc đối với GV phổ thông ( ban hành bởi Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT ) ( xem tại đây )
Quyết định số 256/TTg về chế độ tập sự đối với học sinh tốt nghiệp ĐH, THCN
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế dộ tiền lương CB-CC-VC-LLVT
Nghị định số 76/2009/NĐ-CP sửa đổi về chế dộ tiền lương CB-CC-VC-LLVT
Thông tư 58/2011 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Văn bản của UBND - Sở GD&ĐT
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021
Hướng dẫn học sinh/cha mẹ học sinh xác nhận nhập học tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021
Thông tin cuộc thi Olympic Toán trực tuyến quốc tế Bricsmath.com
Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp cấp bách pḥng, chống dịch Covid-19
Công văn số 925/SGD&ĐT ngày 25/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để pḥng, chống dịch Covid - 19
Thông báo các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020
Quyết định công nhận danh hiệu ’’Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở’’ năm học 2017 - 2018
CHỈ THỊ về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020 của UBND Thành phố Hà Nội
Công văn số 3774/SGD&ĐT về việc sáng tác khẩu hiệu tuyên truyền Doraemon với an toàn giao thông năm học 2018 - 2019
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20 hội nghị lần thứ 6 BCH trung ương và các Kế hoạch thực hiện các cấp để các trường tổ chức học tập quán triệt và tổ chức thực hiện
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp THPT
Bộ Qui tắc ứng xử trên địa bàn thành phố Hà Nội
Góp ư dự thảo Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện quy định về cơ chế thu, quản lư học phí, thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập
Quyết định công bố thủ tục hành chính mới,.... thuộc quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, cấp xă
Về việc tập trung lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 1
Hướng dẫn qui tŕnh, thủ tục đi công tác, học tập, giải quyết việc riêng ở nước ngoài
Tiêu chí đánh giá thi đua các trường THPT năm học 2017 - 2018
Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ năm 2018
Hướng dẫn đăng kí dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên phổ thông
Thực hiện thời hạn giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
Công văn số 3700/SGD&ĐT-QLT về việc chuẩn bị cho kỳ thi THPTQG và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui năm 2017
Công văn 3599/SGD&ĐT-VP về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGUT lần thứ 14 năm 2017
Thông tin về các cuộc thi, olympic dành cho học sinh phổ thông
Công văn số 3103/SGD&ĐT-TCCB ngày 17/8/2016 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức
Công văn số 3026 /SGD&ĐT-KHTC ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Sở về hướng dẫn tăng cường công tác quản lư thu chi đầu năm học 2016-2017
Công văn số 2883/SGD&ĐT – GDTrH ngày 26/7/2016 về việc thực hiện các qui định về dạy thêm, học thêm.
Hướng dẫn Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017
Công văn số: 10898/SGD&ĐT-TCCB V/v hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
Thông báo chương tŕnh học bổng Hurbert Humphrey 2015 - 2016
Công văn 2888/SNV-VP hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức, người lao đông
Công văn 5539/SGD&ĐT-TCCB ngày 7/5/2014 về việc đánh giá CBQL, GV, NV năm học 2013 -2014
CV 4233/SGD&ĐT_VP Hướng dẫn triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGUT lần thứ 13 năm 2013 của Sở GD&ĐT Hà Nội
Thông báo sô 4140/SGD&ĐT về tổ chức tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội
Triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “V́ sự nghiệp giáo dục” năm 2014
Hướng dẫn chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014 của các đơn vị ngành GD&ĐT Hà Nội
Kế hoạch thực hiện Luật Pḥng chống tham nhũng năm 2014 của ngành GD&ĐT Hà Nội
Hướng dẫn triển khai nâng lương trước thời hạn năm 2013
Thông báo phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Quyết định ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong cơ sở GDPT công lập của Hà Nội
Hướng dẫn nâng lương thường xuyên, phụ cấp... đối với CB,CC,VC và LĐHĐ đợt 2 năm 2013
CV 5898/HD-SGD&ĐT Hướng dẫn Thực hiện Qui định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Qui định về quản lư dạy thêm học thêm trên địa bàn Hà Nội ( ban hành bởi QĐ22/2013/QĐ-UBND)
Qui định về quản lư dạy thêm học thêm trên địa bàn Hà Nội ( ban hành bởi QĐ132/2007/QĐ-UBND)
Công văn số 9725/SGD&ĐT-QLT ngày 15/12/2010 hướng dẫn về việc chuyển trường của học sinh THPT
Văn bản của nhà trường
QUYẾT ĐỊNH: Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
QUYẾT ĐỊNH: Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách Quư I năm 2024 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
QUYẾT ĐỊNH: Miễn, giảm học phí đối với học sinh của trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024
QUYẾT ĐỊNH: Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
Quyết Định: Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
Quyết Định: Về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quư III năm 2023 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
Quyết Định: Về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
Cam kết chất lượng giáo dục và công khai các thông tin của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2023 - 2024
Quyết Định: Về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quư I năm 2023 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
Quyết Định: Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành quy chế quản lư, sử dụng tài sản nhà nước của trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022 - 2023
Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân công khai các thông tin về xác định chỉ tiêu công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023
Quyết Định về việc công bố điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
Quyết Định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
Quyết Định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
Quyết Định về việc công bố công khai cắt giảm, chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố năm 2021 (đợt 2) của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
Quyết Định về việc công bố công khai cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố năm 2021 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUƯ 3 NĂM 2021
Quyết Định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUƯ 2 NĂM 2021
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quư I năm 2021
Công khai miễn, giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập và các khoản thu khác cho học sinh là con em gia đ́nh chính sách, gia đ́nh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đ́nh có hoàn cảnh đặc biệt hiện đang theo học tại Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân học kỳ II năm học 2020 – 2021
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO – THANH XUÂN CÔNG KHAI CÁC THÔNG TIN VỀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2021 - 2022
Công khai dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2021
Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2020
Quyết định công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2020
Công khai các khoản thu khác năm học 2020 - 2021
Công khai miễn, giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập và các khoản thu khác cho học sinh là con em gia đ́nh chính sách, gia đ́nh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đ́nh có hoàn cảnh đặc biệt hiện đang theo học tại Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân học kỳ I năm học 2020 – 2021
Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quư III năm 2020
Công khai quyết toán ngân sách năm 2019
Công khai cam kết chất lượng giáo dục
Thông báo miễn giảm học phí 2020-2021
DANH SÁCH KHỐI 10 LỚP CHÍNH THỨC - BAN A
DANH SÁCH KHỐI 10 LỚP CHÍNH THỨC - BAN D
Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quư II năm 2020
Thời khóa biểu học trên truyền h́nh HN Khối 10 (từ 11.5-17.5)
Thời khóa biểu học trên truyền h́nh HN Khối 11 (từ 11.5-17.5)
Thời khóa biểu học trên truyền h́nh HN Khối 12 (từ 11.5-17.5)
Thời khóa biểu học trên truyền h́nh HN Khối 10 (từ 27.4-02.5)
Thời khóa biểu học trên truyền h́nh HN Khối 11 (từ 27.4-02.5)
Thời khóa biểu học trên truyền h́nh HN Khối 12 (từ 27.4-02.5)
Thời khóa biểu học trên truyền h́nh HN Khối 10 (từ 20.4-25.4)
Thời khóa biểu học trên truyền h́nh HN Khối 11 (từ 20.4-25.4)
Thời khóa biểu học trên truyền h́nh HN Khối 12 (từ 20.4-25.4)
Thời khóa biểu học trên truyền h́nh HN Khối 10 (từ 13.4-18.4)
Thời khóa biểu học trên truyền h́nh HN Khối 11 (từ 13.4-18.4)
Thời khóa biểu học trên truyền h́nh HN Khối 12 (từ 13.4-18.4)
BỘ ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020
TKB DẠY HỌC QUA INTERNET SỐ 3
QUY ĐỊNH GIỜ HỌC ONLINE QUA INTERNET
NỘI QUY VỚI HỌC SINH KHI HỌC ONLINE QUA INTERNET
Quyết định về việc bổ sung miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập và các khoản thu khác cho học sinh là con em gia đ́nh chính sách, gia đ́nh thuộc diện nghèo, hộ cận nghèo, gia đ́nh có hoàn cảnh đặc biệt hiện đang học tại trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quư I năm 2020
DỰ KIẾN BÀI GIẢNG TRÊN TRUYỀN H̀NH TỪ 23.3-04.4.2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ PH̉NG CHỐNG DỊCH Covid-19 - KHỐI 10
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ PH̉NG CHỐNG DỊCH Covid-19 - KHỐI 11
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ PH̉NG CHỐNG DỊCH Covid-19 - KHỐI 12
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ PH̉NG CHỐNG DỊCH Covid-19 - KHỐI 10
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ PH̉NG CHỐNG DỊCH Covid-19 - KHỐI 11
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ PH̉NG CHỐNG DỊCH Covid-19 - KHỐI 12
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ PH̉NG CHỐNG DỊCH nCoV - KHỐI 10
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ PH̉NG CHỐNG DỊCH nCoV - KHỐI 11
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ PH̉NG CHỐNG DỊCH nCoV - KHỐI 12
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ PH̉NG CHỐNG DỊCH nCoV - KHỐI 10
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ PH̉NG CHỐNG DỊCH nCoV - KHỐI 11
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ PH̉NG CHỐNG DỊCH nCoV - KHỐI 12
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ PH̉NG CHỐNG DỊCH nCoV - KHỐI 10
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ PH̉NG CHỐNG DỊCH nCoV - KHỐI 11
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ PH̉NG CHỐNG DỊCH nCoV - KHỐI 12
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ PH̉NG CHỐNG DỊCH nCoV - KHỐI 10
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ PH̉NG CHỐNG DỊCH nCoV - KHỐI 11
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ PH̉NG CHỐNG DỊCH nCoV - KHỐI 12
QĐ về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
Quyết định công khai các khoản thu đầu năm học 2018 - 2019
QĐ về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 của trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
QĐ về việc công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách 2019 của trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
QĐ về việc công khai giáo bổ sung dự toán chi ngân sách NN năm 2019 của trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
Quyết định về việc bổ sung miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập và các khoản thu khác cho học sinh là con em gia đ́nh chính sách, gia đ́nh thuộc diện nghèo, hộ cận nghèo, gia đ́nh có hoàn cảnh đặc biệt hiện đang học tại trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUƯ 3/2019
THÔNG BÁO LỊCH TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP THPT
QĐ về việc miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập và các khoản thu khác cho học sinh là con em gia đ́nh chính sách, gia đ́nh thuộc diện nghèo, hộ cận nghèo, gia đ́nh có hoàn cảnh đặc biệt hiện đang học tại trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân năm học 2019 - 2020
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2019 của trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUƯ 2/2019
Báo cáo ba công khai (tháng 6.2019) cam kết chất lượng giáo dục, nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính năm học 2019 - 2020
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUƯ 1/2019
Quyết định về việc công khai dự toán, thu chi ngân sách năm 2019 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
Thủ tục, thời gian xin chuyển trường của học sinh đầu năm học 2018 - 2019
Báo cáo ba công khai tháng 6.2018
Kê hoạch thực hiện 3 công khai, 4 kiểm tra năm học 2018 - 2019
Kế hoạch Thực hiện Quy tắc ứng xử giai đoạn 2018 - 2020
QUY ĐỊNH THU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2017-2018
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của đơn vị
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của đơn vị
Quyết định công khai cam kết theo thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT
Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo của nhà trường từ năm học 2017 - 2018
Kê hoạch thực hiện 3 công khai, 4 kiểm tra năm học 2017- 2018
Thủ tục nhận bằng Tốt nghiệp THPT, Học bạ
Thủ tục xin cấp các loại Giấy chứng nhận
Thủ tục xin sao kết quả học tập
Thủ tục xin bảo lưu kết quả học tập, xin thôi học
Hướng dẫn thực hiện coi, chấm thi đối với giáo viên trong các kỳ kiểm tra và thi HK
Qui định đối với học sinh trong các kỳ kiểm tra và thi học kỳ